MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

เทศกาลม้าป่า

Citytour

มองโกเลีย

6

40900


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

โปรแกรมสรุปการเดินทาง

30 ต.ค.62

กรุงเทพ-อุลาบาตาร์

 

31 ตค.62

โรงงานทอผ้าแคชเมียร์-อุทยานแห่งชาติกุดไซต

Ger Camp*

1พ.ย.62

อุทยานแห่งชาติกุดไซ-ม้าป่า-เจงกิสซิตี้

HOTEL 4*

2 พ.ย.62

เจงกิสซิตี้-เทศกาลม้าแข่ง

Ger Camp*

3 พ.ย.62

เทศกาลม้าแข่ง-อุลาบาตอร์-วัดกานดา

HOTEL 4*

4 พ.ย.62

อุลาบาตาร์-กรุงเทพ

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 30 ตุลาคม 62  กรุงเทพ-อุลาบาตาร์

20.50 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินมองโกเลีย

23.50 ออกเดินทาง โดยสายการบินมองโกเลียแอร์ไลน์

 

วันที่ 31 ตุลาคม 62 อุลาบาร์ตอร์-โรงงานทอผ้าแคชเมียร์-อุทยานแห่งชาติกุดไซ

07.00 เดินทางถึงสนามบินอุลาบาร์ตาร์เมืองหลวงประเทศมองโกเลีย ผ่านพิธีศุลากากร

รับประทานอาหารเช้า

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังเมืองหลวงอุลาบาร์ตาร์ นำท่านเข้าชมโรงงานผลิตขนแคชเมียร์ และนำท่านช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าราคาไม่แพงและส่วนใหญ่นำเข้าจากเกาหลี

รับประทานอาหารกลางวัน

เราจะนำท่านเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติกุดไซ ระหว่างทางแวะเที่ยวชม ชนเผ่าเร่ร่อน (Nomad)  Nomad ชนเผ่าเร่ร่อนแห่งทุ่งหญ้ามองโกลหากเอ่ยถึงคำว่า เร่ร่อนหลายคนอาจนึกถึงคนไร้บ้าน หรือการไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นที่เป็นทาง แต่การเร่ร่อนในวิถีของ nomad คือการหมุนเวียนเปลี่ยนถิ่นฐานไปตามสภาวะแห่งปัจจุบัน กล่าวคือเมื่อลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  กลุ่มคนเร่ร่อนเหล่านี้ก็จะย้ายตำแหน่งชุมชนของพวกเขาไปในพื้นที่ที่เหมาะสมกว่า ดังนั้นการไม่ฝังรากสร้างเรือนอยู่กับที่เป็นหลักแหล่งถาวร ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีบ้าน หากแต่บ้านของพวกเขานั้นมีพื้นเป็นทุ่งหญ้า มีฝ้าเป็นผืนฟ้าที่สูง สุดตา มีภูเขาเป็นกำแพงกั้นห้องและมีดาวประดับตกแต่งผนังทั้งสี่ด้าน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันวิถีชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อนในมองโกลก็ได้มีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย แม้จะใช้ชีวิตในกระโจมแต่พวกเขาก็มีโทรทัศน์ดู แม้จะขี่ม้าขี่อูฐแต่พวกเขาก็มีรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ มีความสะดวกสบายแบบคนเมืองเข้ามาผสมผสานกับวิถีดั้งเดิม และถึงแม้พวกเขาจะอยู่กันกลางทุ่ง แต่พวกเขากลับมีทรัพย์สินมากกว่าคนเมืองส่วนใหญ่เสียอีก ชนเผ่าเร่ร่อนเหล่านี้มักจะไม่ถือเงินสด ไม่ต้องมีบัญชีธนาคาร เมื่อพวกเขาต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็จะนำเอาสัตว์ที่เลี้ยงไว้ไปแลกมาเป็นเงิน เรียกได้ว่าธนบัตรเป็นเพียงเศษกระดาษเท่านั้น

รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่ายเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติกุดไซ(Khutsai National Park)

วันที่  1 พ.ย.62 อุทยานแห่งชาติกุดไซ-อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - เจงกิสซิตี้

นำท่านเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติกุดไซ ตอนเช้านำท่าขึ้นจุดชมวิวหากโชคดีท่านจะได้เห็นภาพฝูงม้าป่าอาบแสงทองในตอนเช้า และกวางสีแดง (Red Deer) ซึ่งหาชมได้ไม่ยากนักในเขตอุทยานแห่งชาติกุดไช

หลังรับประทานอาหารเช้า

ออกเดินทางไปยังเจงกิสซิตี้ ระหว่างทางนำท่านเข้าชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน อนุสาวรีย์แสตนเลสที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นรูปปั้นของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ขนาดมากกว่า 40 เมตร  สร้างในช่วงครบรอบ 800 ปี ของการก่อตั้งมองโกลโดยท่านผู้นำเจงกิสข่านผู้ยิ่งใหญ่ ด้านในมีพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงภาพ และเครื่องแต่งกายของท่านผู้นำ ส่วนด้านบนหัวม้าเป็นจุดชมวิวที่คุณสามารถขึ้นไปถ่ายภาพได้

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เทศกาลม้าป่า  ในช่วงบ่ายเข้าพักที่เกอร์แคมบริเวณใกล้ที่จัดงาน

พักที่ โรงแรมในเจงกิสซิตี้

วันที่ 2 พ.ย.62  เจงกิสซิตี้-เทศกาลม้าป่า

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปยังสถานที่จัดงานเทศกาลม้าป่า อิสระให้ท่านเที่ยวชมงานเทศกาลแข่งจับม้าป่ามองโกล ซึ่งเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นปีละครั้ง โดยชาวมองโกลได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ใช้ชีวิตบนหลังม้า ดังน้นทักษะในการจับม้าป่าจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต การแข่งม้าเป็นความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจ และหาชมได้ยาก หนึ่งปีจัดเพียงครั้งเดียว

พักที่ Ger Camp

วันที่ 3 พ.ย.62 เทศกาลแข่งม้าป่ามองโกล-เจงกิสซิกี้

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองอุลาบาตอร์  พาท่านเดินทางไปยังวัด Gandan Monastery ซึ่งเป็นวัดพุทธในมองโกเลีย อาคารหลังแรกสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ.1805 ภายในประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทรงประทับยืน ให้ท่านได้บันทึกภาพพระลามะที่จำวัดประมาณ 100 รูป (ห้ามถ่ายภาพขณะทำพิธีในพระอุโบสถ สามารถถ่ายรอบตัววัดได้)

รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก Hotel 4*

วันที่  4  พ.ย. 62 วัดกานดา-จุดชมวิวอนุสรณ์สถานไซซาน-กรุงเทพ

หลังรับประทานอาหารเช้า

10.00 น.   นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการการบินมองโกเลีย แอร์ไลน์ OM 701

*หมายเหตุ : บนเครื่องมีเสริฟอาหารร้อน+เครื่องดื่ม,ที่นั่งแบบ 3:3 ,เป๋าโหลด 1ท่าน/1ใบ=20kg. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง

22.50 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ จำนวน ผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

30 ต.ค.62-4 พ.ย.62

40,900 บาท

7,900 บาท

 

 

 

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมหน้าพาส ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 45 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

3. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

อัตราค่าบริการรวม

·       ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

·       ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

·       ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ

·       ค่าเข้าชมเทศกาล ดังที่ระบุในรายการ

·       ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ

·       ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

·       ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)

·       ค่าทำหนังสือเดินทาง

·       ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

·       ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ไทย   ท่านละ 1,000  บาท / ท่าน

·       ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2020 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination