MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

KINABALU FIT

Trekking

มาเลเซีย

4 วัน 3 คืน

26,900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

KOTA KINABALU (ทริปส่วนตัว)

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก 1 (Meal:-/D)

06.30 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

09.30 น. ออกเดินทางโดยการสารบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD470 ไปยังสนามบินโคตาคินาบาลู

13.30 น.เดินทางถึงสนามบินโคตาคินาบาลู โดยสวัสดิภาพ จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก ณ อุทยานคินาบาลู

รับประทานอาหารเย็น

 

ที่พัก : Hot Poring  หรือเทียบเท่า

 

วันทีสอง (Meal:B/L/D)

ตื่น 05.30 น. รับประทานอาหารเช้า

 

07.00น.  นั่งรถไปที่ทำการอุทยาน 8 โมงถึงที่ทำการอุทยาน ติดต่อเจ้าหน้าที่เตรียมตัว ฝากสัมภาระ นั่งรถไปจุดเดินเท้า จากนั้นเดินทางไปเข้ายังประตู Timpohon gate (1866 m) เราจะเริ่มเทรคกิ้งไปเรื่อย ไปยัง Lowi Shleter , Layang Layang hut (2702m) พักรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางไปยัง Laban Rata (3273m) คืนนี้เราจะพักที่นี่ จะเข้านอนเร็วไม่ควรเกิน 2 ทุ่มเพราะต้องตื่นเช้า

พักที่ Laban Rata Hostel

 

วันที่สาม (Meal:B/L/D)

ปลุกตื่น 00.30 น. ทานเครื่องดื่ม ของว่าง เตรียมตัวเดินขึ้นยอด Low’s Peak ต้องไปให้ถึงจุด Check point ก่อน 05.00 น. ถ้าไม่ถึงตามเวลาเขาจะไม่สามารถขึ้นยอดได้
08.00 ทานอาหารเช้า เก็บของ Check out

10.00 น.  จากนั้นเดินลงมาในเส้นทางเดิมผ่าน Timpohon gate

 

16.00 น. เดินทางถึง Timpphon Gate

19.00 น. เดินทางเข้า Kinabalu ทานข้าวเย็นเพื่อเลี้ยงอำลาและฉลองความสำเร็จ

ที่พัก : Shangrila Downtown หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สี่   (Meal:B/-/-)

รับประทานอาหารเช้า

07.00 รับประทานอาหารเช้า

08.30 เช็คเอาท์จากที่พัก เดินทางไปยังหมู่บ้าน Mari Mari ชนเผ่าล่าหัวมนุษย์แห่งเกาะบอร์เนียวในอดีต

13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

15.00 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินคินาบาลู  โดยเที่ยวบินที่ FD471

17.00 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

 

ราคาต่อท่าน(บาท) เริ่มต้นที่สองท่าน สามารถเลือกวันเดินทางได้

โรงแรม

 1   ท่าน

  2    ท่าน

3-4    ท่าน

5-10ท่าน

พักเดี่ยว

มาตรฐาน

29,900

26,900

25,900

23,900

3,900

 

อัตรานี้รวม 

           ค่าห้องพักตามระบุ

-         ค่าเข้าอุทยาน

-         Kinabalu climbing permit

-         Climbing insurance

 

-         Mountain guide

-         ค่ารถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง

-         ค่าอาหารตามมื้อระบุ

-         ประกันภัยการเดินทางวงเงิน 2ล้านบาท แบบมีค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด สายการบินแอร์เซีย ไปกลับ กรุงเทพ-โคตาคินาบาลู

 

-         ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น มินิบาร์ ค่าซักเสื้อผ้า ถ่านไฟฉาย และอื่นๆ

 

-         ค่าทิปไกด์และลูกหาบ/หัวหน้าทัวร์ตามความสมัครใจ

 

-         ค่าลูกหาบ ไป-กลับ แบกน้ำหนักได้ 15 กก. ราคา 200 RM

 

     ค่าฝากกระเป๋า อุทยาน 1 กระเป๋า

-         ค่าประกาศนียบัตรผู้พิชิตยอดเขา

 

การชำระเงิน

Ø งวดแรก หลังจากยืนยันการจอง  ชำระมัดจำ 15,000 บาท ภายใน 7 วันเข้าบัญชี

Ø งวดที่สอง ชำระเงิน ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน


เงื่อนไขการยกเลิก

·        สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำโดยหักตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15  วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

·        ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

·        ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้าทั้งจากประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข

·        ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง

·        บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

·        บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

·        หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

·        บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

·        รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

·        ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

·        กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

·        มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

·        หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·        กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

o   บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

·        บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

·        เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·        เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

·        โรงแรมที่พักในประเทศมาเลเซียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศมาเลเซียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ

·        กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

·        เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

·       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2020 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination