MENU
0869591542, 0924951956, 026833545 serenetour@hotmail.com LINE ID : serenetour

NORTHEN LIGHT

Citytour

RUSSIA

10 วัน 7 คืน

79900 บาท


DOWNLOAD โปรแกรมการเดินทาง

 โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ–มอสโก (SU6276 : 21.50 น.-04.05 น.)

18.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
21.50 น. ออกเดินทางไปยังกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ด้วยเที่ยวบินที่ SU6276

วันที่ 2  มอสโก-มูร์มันสก์-พิพิธภณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งนิวเคลียร์ 

04.05 เดินทางถึงสนามบินมอสโคว์โดยสวัสดิภาพ
09.30 ออกเดินทางจากมอสโคว์ เพื่อเดินทางสู่เมอร์มังส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบิน SU1320 : 09.35 น.-12.05 น. เดินทางถึง เมืองเมอร์มังส์ จากนั้นให้ท่านรับสัมภาระ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers)  ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า ปัจจุบันได้ถูกปลดระวางเป็นพิพิธภัณฑ์แทน
เข้าชม โบสถ์นิโคลัส (St. Nicholas Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจิตใจ โบสถ์นี้จึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลับแฝงด้วยศรัทธาจากประชาชน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ     ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้การเห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั้น) 
 ที่พัก นำท่านสู่ที่พัก AZIMUT Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เมอร์มังส์

 วันที่ 3  มูร์มันสก์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - หมู่บ้านซามิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน  - ล่าแสงเหนือ     

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ (Lovozero) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมอร์มังส์   เข้าชม หมู่บ้านซามิ (Sami Village) หมู่บ้านเล็ก ๆ ของขาวชนเผ่าซามิ พาชมอาคารต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัย และอาคารกระโจม เอนกประสงค์ โดยจะมีที่นั่งล้อมรอบ  ให้ชาวบ้านได้มา สาธิต เล่าเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บ้านนี้
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านซามิ
เข้าชม ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (HUSKY FARM) ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียว และแข็งแรงมาก อาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น อีกด้วย หลังจากนั้นนำพาท่านเล่นกิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือ สุนัขลากเลื่อน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อนสุดแสนพิเศษ (รถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความหนาของหิมะ ที่ไม่สามารถเล่นได้)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก AZIMUT Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เมอร์มังส์ 
นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) โดยจะนั่ง Snow mobile เข้าไปยังสกีรีสอร์ท ผ่านแนวป่าเขตขั้วโลกเหนือ(Thundra Forest) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. โดย Snow mobile จากนั้นจะนั่งรอแสงเหนือในบริเวณสกีรีสอร์ท จนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน จึงเดินทางกลับ โดย Snow mobile (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้การเห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั้น) 
ที่พัก นำท่านสู่ที่พัก AZIMUT Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , เมอร์มังส์

 วันที่ 4 ขับรถ SNOW MOBILE  - Shopping

หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางจากโรงแรม และเดินทางไปยัง Snow Safari เพื่อเล่น Snow Mobile โดยมีเจ้าหน้าที่สอนทักษะในการขับขี่โดยใช้เวลาทั้งสิ้น ประมาณ 2 ชม.
รับประทานอาหารกลางวัน 
อิสระช้อปปิ้ง ในตัวเมือง มูรมันส์ก สินค้าเสื้อผ้ากันหนาว โลชั่น แบรนด์ท้องถิ่น ชํอคโกแลต 
รับประทานอาหารเย็น
นำท่านเข้าที่พักและล่าแสงเหนือบริเวณที่พัก 
ที่พัก Ecohome **** มีบริการ สปาแบบรัสเซีย หากท่านต้องการใช้บริการสปา มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องแจ้งเวลาในการเข้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชม. *** 

วันที่ 5 มูร์มันสก์ -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (SU6344 :11.30 น.–13.20 น. ) 

หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปยังสนามบินมูรมันส์ก เพื่อเดินทางไปยังเมืองเซ็นปีเตอร์เปิร์ก ด้วยเที่ยวบินที  SU6344 11.30 น.–13.20 น.
 รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่านสู่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ หรือ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace)
ได้สมญานามว่า เป็น วังแวร์ซายแห่งรัสเซีย ที่ตั้งอยู่ในเมือง St.Petersburg สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช  เป็นพระราชวังหรูหรางดงามเป็นอย่างมาก โดดเด่นอยู่ที่สวนน้ำพุ ที่ออกแบบได้งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ หากมองออกไปจากตัวพระราชวัง ผ่านน้ำพุจะมองเห็นทะเลบอลติก (Baltic sea) และยังมีประติมากรรมที่ความงดงามวิจิตรตระการตา ภายในห้องต่างๆ ของพระราชวังที่ประดับด้วยทองคำสวยงามอร่ามเรือง พร้อมภาพวาดที่สวยงามเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้

 วันที่ 6 - พระราชวังแคทเธอรีน-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ-โบสถ์แห่งหยดเลือด-MOSCOW By Train

 หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ เมืองพุชคิน (Pushkin) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนครสหพันธ์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) โดยตัวเมืองนั้นตั้งห่างจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไปทางทิศใต้ ประมาณ 24 กิโลเมตร (15 ไมล์) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1710
 นำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซียมีห้องต่างๆ ให้เข้าชมมากมาย แต่ละห้องนั้นจะมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามในศิลปะที่แตกต่างกันออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน
เข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage Art Museum & Winter Palace) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ วัฒนธรรมที่สำคัญ ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1764 ออกแบบโดย Carlo Rossi มีขนาดใหญ่โตมาก เพื่อแสดงถึงอำนาจและความรุ่งโรจน์ของซาร์แห่งจักรวรรดิรัสเซีย ซึ่งแต่เดิม พระราชินีแคทเธอรีนได้เก็บรวบรวมภาพเขียนชื่อดังไว้มากมายจากทั่วทุกมุมโลก จนต้องสร้างห้องสำหรับเก็บภาพและสมบัติล้ำค่าขึ้นมา ต่อมาได้มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ 
นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์หยดเลือด สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2        ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลักษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่  กรุงมอสโคว์  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า  มหาวิหารเซนต์ไอแซค ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่กรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล
22.45 จากนั้นออกเดินทางโดยรถไฟ ตู้นอน SPB-MOW 2 ND CLASS 4 PAX PER 1 COMPARTMENT (หากต้องการนอน First class ห้องละ 2 ท่าน ต้อง สามารถ upgrade ได้ท่านละ 2,600 บาท หากต้องการนอนท่านเดียว ท่านละ 5200 บาท/ห้อง) 

 วันที่ 7 มอสโก  ทัวร์เมือง - มหาวิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย – Sparrow Hills จุดชมวิวของเมือง – Arbat Street-Izmailevo market

06.45 เดินทางถึงสถานีรถไฟมอสโคว์ 
รับประทานอาหารเช้า จากนั้น เดินทางไปยัง มหาวิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย  สร้างใหม่ ปี 2000 นี่เอง แทนของเก่าที่ถูกทำลายไป ของใหม่ที่สร้างขึ้นมาเหมือนเดิมแป๊ะ ปัจจุบันเป็นมหาวิหารที่สำคัญของประเทศทีเดียว ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ด้านในไม่ให้ถ่ายรูป เดินชมเสพด้วยเรติน่าอย่างเดียว ด้านหน้ามีสะพานทอดยาว เชื่อมไปอีกฝั่ง เป็นจุดชมวิวแม่น้ำมอสโคที่สวยงาม มองเห็นพระราชวังเครมลินจากนั้นไปยังถนน Arbat Street ถนนอารบัต 
ถนนคนเดินที่เป็นย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้า ของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล แมคคาเฟ สตาร์บัค ร้านนม ฯลฯ ทั้งยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือนรูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นเดินทางไปยัง Sparrow Hills 
แวะถ่ายรูปที่ชุดชมวิว บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโกที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโก และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโก ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโกจุดเดียวกับที่เลนินเคยชม
 ออกเดินทางไปยัง ตลาดอิสไมลอฟ หรือ IZMAILOVSKY MARKET 
เป็นตลาดที่น่าเดิน เวลาไปเมืองไหน แล้วมีโอกาสได้ไปเดินตลาดของเมืองนั้นๆ ก็จะทำให้เราได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนเมืองนั้นได้เป็นอย่างดี ตลาดกลางแจ้ง ดูโปร่งโล่งเดินสบาย เป็นตลาดที่สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนรัสเซียเองก็มาเดินหาซื้อของที่นี่ด้วยเช่นกัน มีของหลากหลายให้เลือกซื้อเลือกชม เหมาะสำหรับเดินหาซื้อของฝากกลับเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง
 นำท่านเข้าที่พัก Delta Hotel

 วันที่ 8 มอสโก - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - สุสานเลนิน 

 นำท่านสู่ จัตุรัสแดง คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่นวันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
 นำท่านถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมั  ยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ในบริเวณนั้นยังมี หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตันซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน รวมถึง 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER)   ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ําค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัตริย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง
 นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมาร แห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรูในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดาที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สําคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีก
 สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก 
นำท่านสัมผัสชชีวิตชาวมอสโกในการนั่งรถไฟใต้ดิน ซึ่งได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานี  รถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่  แตกต่างกัน ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโกมีถึง 11 สาย 156 สถานี ด้วยความยาวทั้งหมด 26 กิโลเมตร 
 อาหารค่ำ ที่ Hard rock Café
นำท่านเข้าที่พัก Novotel หรือเทียบเท่า

 วันที่ 9  มอสโก - อิสระช้อปปิ้งห้างกุม-กรุงเทพฯ  

หลังรับประทานอาหารเช้า ที่ไม่ต้องตื่นเช้ามากนัก check out
10.00 นำท่านไปยังห้างกุม ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าใกล้จตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำ  หอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน
 อิสระ อาหารเที่ยง เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้เต็มที่
15.00 น ออกเดินทางไปยังสนามบิน
20.10 น. ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ SU272
 

วันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

10.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและด้วยความประทับใจ
 
 
** รายการเข้าชมสถานที่อาจสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม **
 

อัตราค่าบริการ เมื่อเดินทางตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไป

วันเดินทาง   16 ท่าน พักเดี่ยว 
8-16 กุมภาพันธ์ 2563 79,900 บาท 8,900บาท
1-10 มีนาคม 2563 79,900 บาท 8,900บาท
10 – 18 มีนาคม 2563 79,900 บาท 8,900บาท
     

อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ค่ารถไฟตู้นอน ชั้นสอง พักห้องละ 4 ท่าน หากต้องการ upgrade First Class ห้องละ 2 ท่าน เพิ่มท่านละ 2,600 บาท
ค่าที่พัก ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
น้ำดื่มบริการตลอดการเดินทาง 
หัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดการเดินทาง/ ไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามเงื่อนไขกรมธรรม์ การประกันการเดินทางหมู่คณะ
กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม  และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ 7 กิโลกรัม
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดและสายการบินเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์  (ลูกค้า 1 ท่าน ชำระ 70 USD/ทริป)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
อัตราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เป็นอัตราราคาพิเศษ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องออกตั๋วโดยสาร ตามเงื่อนไขและกำหนดของสายการบิน ดังนั้น จะไม่สามารถขอรีฟันด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี   
หากท่านมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำบางส่วน หรือทั้งหมด โดยพิจารณาตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 16 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงิน ทั้งนี้โดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ  รายการท่องเที่ยวบางสถานที่ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่น ภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5.ในกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใด กรุณาแจ้งและสอบถามมายังบริษัทฯ ทั้งนี้  ควรจะให้บริษัทฯ ยืนยันสถานะการเดินทาง ก่อนที่ท่านจะสำรองยานพาหนะ
 

 

สอบถามรายละเอียด

ทัวร์แนะนำ

Collective(จอยกรุป)
15 วัน 14 คีน

Wonderful EBC

Everest Base Camp Classic Route รวมวีซ่า, ประกันการเดินทางแบบมี ฮ. รวมตั๋วการบินไทย รวมอาหารทุกมื้อ,ถุงนอน, เสื้อขนเป็ด, Duffle Bag โรงแรม, ที่พัก, เสริมอาหารไทย
FIT(กรุปส่วนตัว)
11 วัน10 คืน

ABC11D

Annapurna Base Camp ABC Trekking หิมาลัยไปง่ายๆ บินไปกลับโพคขรา+อาหาร
FIT(กรุปส่วนตัว)
13 วัน 12 คีน

ABCPoonHill 13D

ABC+PoonHill Trekking (Annapurna Base Camp+Poonhill) 13 วัน12 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ
FIT(กรุปส่วนตัว)
19 วัน 18 คืน

EBC2Pass 19D

EBC 2 Pass 19 วัน 18 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วระหว่างประเทศ, รวมอาหาร+บินไปกลับลุคลา

Copyright © 2020 - Serene Tour : Simply Himalaya
Serenity is your destination